پادکست چی ببینم

معرفی پادکست چی ببینم: قسمت صفر

در قسمت صفر یا معرفی پادکست چی ببینم، در مورد محتوای پادکست و قسمت‌های آینده توضیح داده‌ام؛ این‌که قرار است چه کنیم و از چه بگوییم.

0 نظر1 دقیقه

ادامه مطلب


پادکست عصر محتوا

عصر محتوا – قسمت ششم: بهترین متریک برای بازاریابی محتوایی

قسمت ششم از پادکست عصر محتوا را بشنوید. در این قسمت، از به‌ترین متریک و معیار برای سنجش عمل‌کرد محتوا و بازاریابی محتوایی حرف زده‌ام.

0 نظر12 دقیقه

ادامه مطلب


پادکست عصر محتوا

عصر محتوا – قسمت پنجم: این استراتژی محتوا نیست

قسمت پنجم از پادکست عصر محتوا را بشنوید. در این قسمت، از نتایج جست‌وجوی عبارت «استراتژی محتوا» در گوگل حرف زده‌ام و این‌که چرا یا ناقص‌اند یا بی‌ربط.

0 نظر1 دقیقه

ادامه مطلب


پادکست عصر محتوا

عصر محتوا – قسمت چهارم: ۷ قدم تا مخاطبین وفادار

قسمت چهارم از پادکست عصر محتوا را بشنوید. در این قسمت، از راه‌های ساختن یک جامعه‌ی وفادار از مخاطبین حرف زده‌ام.

0 نظر1 دقیقه

ادامه مطلب


پادکست عصر محتوا

عصر محتوا – قسمت اول تا سوم

قسمت اول تا سوم از پادکست عصر محتوا را بشنوید. در این قسمت از ضرورت اجرای بازاریابی محتوایی، داشتن هدف و بیانیه‌ی ماموریت محتوا گفته‌ام.

0 نظر2 دقیقه

ادامه مطلب